uzgojBBK2011-16 00 bU prvoj Matičnoj knjizi o uzgoju bosanskog brdskog konja u Bosni i Hercegovini obuhvaćeni su podaci do kraja 2011. godine. U periodu od 2011. godine do 2016. godine desile su značajne promjene u uzgoju ove pasmine. Donosimo pregled dešavanja…

 

U prvoj Matičnoj knjizi obuhvaćeni su podaci i urađeni matični listovi za sve konje zaključno sa ždrijebadima iz 2011. godine. S obzirom na činjenicu da se u to vrijeme selektivni uzgoj u Bosni i Hercegovini odvijao samo na ergeli „Borike“ to praktično znači da su to bili matični listovi konja koji su bili specificirani u Zapisniku o godišnjem pregledu ergele „Borike“ obavljenom 24.08.2011. godine. U ergeli je tada bilo ukupno 103 grla, 40 muških (linija Miško 27, linija Barut 13) i 63 ženska grla (rod Lasta 9, rod Medina 9, rod Zorka 13, rod Iskra 1, rod Una 12, rod Mica 3, rod Morina 10 i rod Vidra 6).

Godina 2011. bila je vrlo značajna za uzgoj BBK u Bosni i Hercegovini iz razloga što su događaji iz te godine imali veliki uticaj na budući uzgoj. Ergela „Borike“ je u drugoj polovini godine promijenila vlasnike što je u kasnijem uzgoju imalo nesagledive negativne posljedice na rad ergele. Krajem iste godine umro je prof. dr. Refik Telalbašić koji je od 1970. godine prošlog vijeka pa sve do smrti, sa izuzetkom 5 ratnih godina, vodio uzgojni program ergele i brinuo se za njegovu dosljednu primjenu. U decembru iste godine osnovana je ergela „Žiga“ čiji je prvobitni cilj bio uzgoj BB i Arapskog konja. Ta tri događaja suštinski su uticala na dalji uzgoj BBK i sadašnje stanje u njegovom uzgoju.

Ergela „Borike“ nastavila je sa radom, ali nije to bio više onaj pristup uzgoju kakav je bio do tada jer novi vlasnici nisu imali dovoljno senzibiliteta za uzgoj konja koji su smatrali samo jednom od uobičajenih privrednih djelatnosti. Odmah po preuzimanju ergele od strane novih vlasnika dotadašnji upravnik ergele Radomir Vučak, koji je nekoliko godina vrlo uspješno radio taj posao, iz tih razloga je napustio ergelu, a u preduzeću su napravljene organizacijske promjene koje su uzgoj konja stavile u drugi plan. Prilikom godišnjeg pregleda ergele za 2012. godinu samo je dvoje ždrijebadi žigosano, a ždrijebad koja nisu žigosana ostala su bez podataka o roditeljima tako da više nisu mogla biti korištena u uzgoju. Krajem te godine sa ergele je prodato 18 muških i 16 ženskih grla što nije remetilo dalji normalan uzgoj. Iako je planom pripusta za 2012. godinu bilo predviđeno da se koriste pastusi 61 Miško XXVI, 63 Barut XIX i 62 Barut XVIII, sve kobile su parene sa pastuhom 63 Barut XIX što nije bilo dobro jer je taj pastuh bio u bliskom srodstvu sa jednim brojem rasplodnih kobila.

uzgojBBK 6 MIŠKO II-B 759

U 2013 godini od 21 ždrijebeta bilo je žigosanih samo 5. Sa parenjem se je ponovila ista stvar i u sezoni parenja 2013. godine kada je u rasplodu korišten pastuh 61 Miško XXVI, zatim 2014. godine kada je u rasplodu korišten pastuh 63 Barut XIX, zatim u 2015. godini opet korišten pastuh 61 Miško XXVI kojeg je trebalo već isključiti iz rasploda i na kraju u 2016. godini 63Barut XIX. Takav način pripusta jasno je pokazivao da se u uzgoju ide najlakšim putem tj. da su sve kobile (uključujući jednogodke i dvogotke) bile tokom proljeća i ljeta na Sjemeću sa samo jednim pastuhom, a to je i dalje povećavalo ionako visok procenat koeficijenta uzgoja u srodstvu.

Krajem 2014. godine prodata su sva ždrijebad oždrijebljena te godine, kao i većina omadi iz 2013. godine. U oktobru 2015. godine na ergeli je izvršena masovna rasprodaja konja kada je prodato preko 50 grla BBK, a na ergeli je ostavljeno samo 14 rasplodnih kobila, dva pastuha linije Miško, jedan pastuh linije Barut i jedan pastuh koji je navodno linije Barut ali nema žiga.

U 2016. godini oždrijebljeno je 11 ždrijebadi od kojih je do početka decembra preživjelo njih sedmero.

Tokom 2014., 2015. i 2016. godine nije vršeno žigosanje niti čipiranje ždrijebadi. Ako uzmemo u obzir, da je u periodu od 2012. do zaključno sa 2016. godinom, na Borikama bilo oždrebljeno 97 ždrijebadi od kojih je bilo žigosanih samo 7 odnosno 7,2 %. To je ne samo žalosno nego i krajnje neodgovorno, a imaće izrazito negativne posljedice za daljnji uzgoj. Tako je vjerovatno izgubljeno 93 % čistokrvne buduće rasplodne populacije BBK u Bosni i Hercegovini.

Zimu 2015/2016. konji su prezimili na otvorenom bez smještaja i hrane, dok su zimu 2016/2017. bili dobro zbrinuti i iz zime su izašli u odličnoj kondiciji, što nam daje za pravo da vjerujemo da za ovu ergelu dolaze bolji dani.

Prvobitni plan ergele „Žiga“ bio je uzgoj Bosanskog brdskog i Arapskog konja, baziran na po nekoliko rasplodnih kobila i po dva rasplodna pastuha za svaku pasminu. Na toj osnovi se je odvijao rad ergele tokom 2012. godine. Međutim, događaji na ergeli „Borike“ znatno su uticali na donošenje odluke da se nastavi sa uzgojem samo BBK. Bilo je već tada jasno da rad na toj ergeli ne idu u pravom smjeru i da će brzo doći vrijeme kada će ergela ili samo životariti ili se potpuno nestati. U tom slučaju praktično bi BBK iz selektivnog uzgoja nestao u domicilnoj zemlji svoga porijekla. Da bi se to spriječilo na ergeli „Žiga“ odlučeno je da se ide u uzgoj samo BBK, a da se postojećih desetak Arapskih konja proda drugim uzgajivačima i konjičkim klubovima.

Nabavljen je jedan pastuh i šest kobila iz narodnog uzgoja i jedan pastuh i četiri kobile sa ergele „Borike“. Pastuh Đulbeg iz narodnog uzgoja zadržan je u uzgoju (njegov sin 13 Djulbeg II već je uveden u rasplod i velike su šanse da se zasnuje nova linija pastuha), kao i četiri kobile iz narodnog uzgoja, dok su dvije kobile isključene iz daljeg uzgoja. Pastuh linije Miško i četiri kobile nabavljene na ergeli „Borike“ zadržani su u uzgoju, a kasnije su nabavljene još tri kobile od kojih je jedna oždrijebila muško ždrijebe linije Barut, tako da su obezbijeđeni svi uslovi za dalji selektivni uzgoj BBK na ergeli „Žiga“. U ovom razdoblju na ergeli je oždrijebljeno ukupno 22 ždrijebadi, 12 muških i 10 ženskih. Međutim, na ergeli se brzo pojavio problem većeg broja konja u odnosu na kapacitete štale i pašnjaka. Optimalan broj konja za ergelu je između 25 i 30. Zahvaljujući aktivnostima i naporima Međunarodnog udruženja uzgajivača Bosanskog brdskog konja i medijskoj podršci postepeno se je povećavao interes za ovu pasminu što je rezultiralo pojavom jednog broja malih uzgajivača koji žele da imaju po nekoliko rasplodnih kobila i da u saradnji sa ergelom „Žiga“ počnu sa uzgojem BBK u čistoj krvi. Među njima su: Arnautović Danis iz Sarajeva, Imamović Abdulah iz Kaknja, Kadrić Sanel iz Odžaka, Ščuk Hasib iz Jablanice, Kulić Rusmir iz Visokog, Hasanović Mensur iz Han Bile, Šehović Aziz i Alić Hasnet iz Brčkog, Zukić Amir iz Visokog, Hadžiosmanhafizović Mujo iz Gradačca i Nuhić Hajrudin iz Dervente.

uzgojBBK2011-16 01

U okviru Sportsko-rekreacionog centra SRCA koji se nalazi u Ajdinovićima u toku je formiranje nove ergele Bosanskog brdskog konja u kojoj će se već od ovoga proljeće početi sa selektivnim uzgojem. Nabavljeno je desetak grla (sa ergele “Borike”, ergele “Žiga” i iz narodnog uzgoja) koja će predstavljati okosnicu budućeg uzgoja. Ergela bi trebala da bude registrovana u skorijem periodu. Biće to veliki iskorak u uzgoju Bosanskog brdskog konja, s obzirom na činjenicu da SRCA ima izvanredne uslove za uzgoj.

U odnosu na stanje krajem 2011. godine u Bosni i Hercegovini je broj registrovanih konja ove pasmine smanjen skoro za 50%, što je prvenstveno rezultat navedenih zbivanja na ergeli „Borike“ i sadašnjeg stanja na budućoj ergeli „Karaula“. Na drugoj strani znatno je povećan broj uzgajivača i vlasnika. Ranije smo imalisamo jednog uzgajivača, sada preko deset, a to je sa stajališta teritorijalne rasprostranjenosti i rizika u slučaju neke zarazne bolesti puno bolja situacija. Pored toga, još uvijek postoji solidan genetski potencijal koji garantuje da seuz ozbiljan i stručan rad i uz potporu nadležnih državnih organa može uzgoj nastaviti, pasmina sačuvati i njena brojnost povećati. Ohrabruje i činjenica da postoji interes kod manjih uzgajivača, te da je povećan i broj rodova kobila i linija pastuha u odnosu na 2011. godinu.

Izvor: BhDOCumentary

Piše mr. Enver Žiga

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X