izjNaučni skup bit će posvećen obilježavanju sto dvadeset godina od rođenja Hamze Hume (1895–1970), a održat će se 21. i 22. aprila 2016. godine na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru.

21. april 2016.

Sekcija o književnosti i kulturi

9.15 – 9.30 Pozdrav i otvaranje: Ministrica za obrazovanje i nauku u Vladi Federacije doc.dr. Elvira Dilberović; rektor prof.dr. Sead Pašić; dekan prof.dr. Adnan Velagić; moderira Dijana Hadžizukić

9.30 – 10.15 (predsjedavaju Dijana Hadžizukić i Sanjin Kodrić)

Prof.dr. Sanjin Kodrić – Književno djelo Hamze Hume i poetičke odlike bošnjačke književnosti između dva svjetska rata

Prof.dr. Alija Pirić – Sinkretizam u proznom djelu Hamze Hume

Prof.dr. Dževad Karahasan – Elementi orfičkog erotizma u Grozdaninom kikotu

10.15 – 10-30 Pauza

10.30 – 11.20 (predsjedavaju Amira Dervišević i Lejla Žujo – Marić)

Prof.dr. Elbisa Ustamujić – Avangardizam Hamze Hume na primjeru pripovijetke Slučaj Raba slikara

Prof.dr. Tatjana Bečanović – Jezik prostora u romanu Grozdanin kikot

Doc.dr. Amira Dervišević - O usmenoj tradiciji u Huminom romanu Grozdanin kikot

Dr. Sanja Franković – Priroda i ljudi u romanu Grozdanin kikot Hamze Hume

Doc.dr. Mirela Berbić–Imširović – Procesi (de)konstrukcije idilično-harmoničnog hronotopa u prozi Hamze Hume

11.20 – 12.00 Pauza za kafu

12.00 – 13.00 (Predsjedavaju Almir Bašović i Almedina Čengić)

Doc.dr. Almir Bašović – Smijeh i kikot kod Hamze Hume

Prof.dr. Dijana Hadžizukić – Vrisak prirode u ranim pripovijetkama Hamze Hume

Mr. Irma Marić – Tradicionalno i avangardno u pripovijetkama Hamze Hume

Doc.dr. Vildana Pečenković – Granične figure u zbirci Hadžijin mač H. Hume

Mr. Lejla Žujo – Marić - Figure tijela u poeziji i prozi Hamze Hume

Mr. Fatima Bećarević – Nostalgija u pripovijetkama Hamze Hume

13.00 – 14.30 Pauza za ručak

14.30 – 15.10 (Predsjedavaju Muris Bajramović i Vildana Pečenković)

Prof.dr. Muris Bajramović – Mistična lirska misao Sa ploča istočnih

Pof.dr. Almedina Čengić – Mistični zanos Huminih „istočnjačkih ploča“

Fatima Trbonja, prof. – Kontrast kao konstanta Huminog poetskog izraza (Dvojnost svjetlosti i sjene u Huminoj poeziji)

Mr. Anisa Pašić – Metodička interpretacija pripovijetke Hadžijin mač

15.10 – 15.30 Diskusija

Lingvistika

15.30 – 16.00 (Predsjedavaju Edim Šator i Amira Turbić – Hadžagić)

1. Prof.dr. Amira Turbić – Hadžagić i dr. Sibel Akova – Orijentalizmi u pripovijetkama Hamze Hume s posebnim obzirom na turske sufikse

Amela Bajrić MA – Zastupljenost orijentalizama u romanu Grozdanin kikot i pripovijeci Džigit Hamze Hume

Mr. Sanja Merzić – Turcizmi u zbirci pripovijetki Hadžijin mač - pojmovna i klasifikacija prema vrstama riječi

16.00 – 16.30

Dr. Enisa Gološ – Slojevitost ekspresiva u Huminom proznom djelu

Mr. Zenaida Karavdić – Dijalektizmi u Grozdaninom kikotu Hamze Hume

Samra Hrnjica, MA - Tragom dijalekatskih osobitosti u pripovijetkama Hamze Hume

Azra Hodžić – Čavkić MA – Metaftonimi u Grozdaninom kikotu Hamze Hume iz kognitivnolingvističke perspektive

16.30 Diskusija

Drugi dan 22. april 2016.

– 11.00 (Predsjedavaju Bernisa Puriš i Elma Klimentić)

Doc.dr. Bernisa Puriš – Prostor u jeziku Grozdaninog kikota

Dubravko Jakić MA – Kompromisni diskurs u poeziji Hamze Hume

Dr. Elma Klimentić – Slijedom hercegovačkog Pana (Jezičke odlike Huminih Hercegovačkih pejzaža)

Ivana Tomić – Uloga i značenje pridjeva u Huminoj poeziji

Mr. Jasmin Hodžić – Sintaksička homonimija u poeziji Hamze Hume

Mr. Elma Durmišević – Cernica – Vokativne eksklamacije u drami Tri svijeta H. Hume

11.00 – 11.30 Diskusija

11. 30 – 12.00 Pauza za kafu

12.00 Promocija knjige Bernise Puriš o Huminom jeziku

12.30 Promocija zbornika Slovo o Aleksi Šantiću, A.B. Šimiću i Zuki Džumhuru

13.30 Posjeta spomen sobi Hamze Hume u Muzeju Hercegovine

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X