naucni-skup-esad-p00Objavljlen je Program međunarodnog naučnog skupa COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis (Naučni skup povodom pedesetogodišnjice smrti prof.dr. Esada Pašalića), Sarajevo 20 i 21. oktobar 2017. godine.

Program skupa možete vidjeti ovdje.

Međunarodni naučni organizuje Udruženje BATHINVS u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu i Muzejom Sarajeva. Pokrovitelj projekta je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu Kantona Sarajevo.

naucni-skup-esad-p01

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X