Velika  bijela capaljaVelika bijela čaplja (Ardea alba) se u Bosni i Hercegovini može vidjeti uglavnom tokom seobe i zimovanja. Nije poznato da li se vrsta gnijezdi i da li se u prošlosti gnijezdila u BiH.

U Hrvatskoj je kao gnjezdarica izumrla u drugoj polovini 20. vijeka, ali se ubrzo ponovo počinje gnijezditi krajem sedamdesetih godina i od tada je populacija u stalnom porastu. Poznata su gnijezdilišta uz rijeku Savu nedaleko od granice sa BiH, a vrsta se sve češće bilježi i na močvarnim staništima u BiH. S obzirom na sporadična i slaba istraživanja moguće je da vrsta neredovno i u manjem broju gnijezdi u području uz rijeku Savu u sjevernoj Bosni. Nažalost, pored toga što su slabo istražena, močvarna staništa u ovom području su veoma ugrožena i velikim dijelom degradirana, a to uništavanje se nastavlja i dalje. Primjer za to je uništenje ribnjaka Bardača, u prošlosti jednog od najznačajnijih močvarnih staništa sjeverne Bosne. 

Velika  bijela capalja
Uništavanje staništa, ali i drugi faktori, npr. ubijanje zbog svadbenog perja koje je korišteno kao ukras za šešire, razlog su smanjenja brojnosti i nestanka vrste sa nekih područja. Velika bijela čaplja se gnijezdi u kolonijama u većim močvarnim područjima, ušćima rijeka, jezerima i ribnjacima sa prostranim tršćacima. Zaštita i očuvanje ovih staništa na sjeveru BiH, prije svega velikih šaranskih ribnjaka i močvarnih područja uz rijeku Savu, osigurali bi adekvatne uslove za gniježđenje ove vrste u Bosni i Hercegovini.

Izvor: www.biolog.ba

Autor fotografije: Dubravko Dender

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X