Srebrenik 1U sjeveroistočnoj Bosni, istočno od grada Srebrenika, na jednoj dominantnoj koti u naselju Gornji Srebrenik nalazi se srednjovjekovni utvrđeni grad Srebrenik (Srbrenik). Riječima i objektivom naše fotografske kamere vodimo vas, nema sumnje na jednu od najljepših srednjovjekovnih utvrda u Bosni i Hercegovini. 

 Građevina izrazitog arhitektonskonskog sklada i ukomponovanosti sa okolinom ne može, a da ne izazove divljenje zidara, arhitekata, kamenoklesara, historiofila, slikara, fotografa i običnih posmatrača. Grad je na dominatnoj koti vidljiv sa svih strana svijeta, sa bilo koje strane da mu se približavate na putu do njeg, on pozira za fotografisanje.

Grad je iznenađujuće dobro očuvan i posjeduje idealnu scenografiju za snimanje kadrova povijesnih dokumentarnih emsija i igranih filmova. Očuvanosti zidova grada moramo zahvaliti rekonstrukcijama koje su izvršene davnih godina -  1954/5. i 1975-78. godine. Na lokaciji na kojoj je smješten stari grad Srebrenik nisu vršena niti sistematska, niti probna arheološka iskopavanja. Tako da nam humus krije tajnu ranijih kulturnih epoha.

Očigledmo je da Općina Srebrenik vodi brigu o ovom spomeniku, na prilaznom dijelu je postavljena dvojezično ispisana velika informativna tabla sa osnovnim povijesnim podacima. Stari Srebrenik je jedna od rijetkih bh. tvrđava koja unutar svojih zidina ima male košarice za otpad, na taj naćin područje grada je spašeno od šarenila otpada. Uz mnoštvo grafita „sprej umjetnika“ na gradu nisu uočljivi moderni antropogeni uticaji. Nisu vidljivi tragovi alkoholičarstva i narkomanije, vjerojatno zahvaljujući udaljenosti grada.

Gradu je prilaz moguć samo sa jugoistočne strane i to preko drvenog mosta koji premošćava (polu)vještački prokop. Drveni most je obnovljen 2003/4. godine. 

srebrenik 02

 

Pravna zaštita srebrenik 03

Ovaj spomenik prije rata bio je pravno zaštićen Rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR BiH još 1962. godine.[1]

Takođe, kao spomenik prve kategorije, nalazi se ili nalazio se pod rednim brojem 161. u Prostornom planu BiH (1982.- 2002.) [2].

Sva ova pravna zaštita nije bila dovoljna, te je najnoviju zaštitu na papiru, srednjovjekovni grad Srebrenik doživio 2004.g. od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Tom Odlukom Povijesno područje – Stari grad Srebrenik u Srebreniku proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.[3]

 Opis puta do starog Srebrenika

 

Za sve putnike koji žele da pohode srednjovjekovni grad Srebrenik i njegovo uže područje od koristi će biti ovaj opis puta.

Na ulazu u grad Srebenik iz pravca Tuzle na prvom semaforu skrenite na desnu stranu te slijedite put ka D.Srebreniku i G. Srebreniku, od skretanja do G. Srebrenika gdje je smještena tvrđava je oko 5 km asfaltnog puta. Drugi pravac je da prije grada Srebrenika iz pravca Tuzle skrenete prema naselju Čukle koje se nalazi ispod litica na kojim je smještena tvrđava. Do naselja Čukle takođe je, asfaltni put. Iz naselja vodi pješačka staza uz sjevernu stranu ka tvrđavi. Poželjno je koristiti geografsku kartu bilo koje razmjere.

 Izvor: BhDOCumentary


[1]Rješenje broj 02-781-3;

[2]Prostorni plan BiH, Faza „B“ valorizacija - Prirodne i kulturno-historijske vrijednosti, Sarajevo, 1980.g., str. 49.;

[3]http://www.aneks8komisija.com.ba, (Odluka br. 05.2-2-246/04-2, 2-8.11.2004.g.);

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X