Poštovani autori,

Radovi i tekstovi koje budete pripremali za objavljivanje na BhDOCumentary, poželjno je da budu kraći i prilagođeni za internet objavljivanje. Ali dužna teksta nije eliminatorna.

Tekst treba biti predan u word doc., u što jednostavnijem formatu (Microsoft Office Word). Obavezno je da uz tekst priložite 3-5 fotografija, a možete te (poželjno je) da pripremite jedan album za fotogaleriju (Foto BH). Kada je struktura teksta takva da nema pratećih fotografija, onda prilog fotografija nije obavezan. Kada je bitno da fotografija, ilustracija, grafikon budu uz određeni dio teksta, to je potrebno naglasiti uredniku. Sve fotografije će na sebi imati žig BhDOCumentary, a po želji autora fotografija, biti će istaknuto ime autora i/ili njegov autorski žig.

Citiranje:

BhDOCumentary je naučno-popularni magazin te je obavezno da autori navode literaturu i izvore kroz tekst i/ili sa popisom literature na kraju teksta. Način citiranja i navođenja literature odabrat će autor. Kod preuzmanja fotografija sa drugih internet stranica, obavezno će biti navođenje izvora na samoj fotografiji ili pored nje. Za eventualno neovlašteno korištenje tuđih fotografija i tekstova, odgovoran je sam autor.

Budite orginalni.

Mirnes Hasanspahić

Urednik

BhDOC prazna slova

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X