Cicelj-park-prirode00Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju Parka prirode „Cicelj". Ovom odlukom proglašava se zaštićenim šumsko područje Cicelj kao park prirode, kategorije V zaštićeni pejzaži, pod nazivom Park prirode „Cicelj".

Osnovnu vrijednost područja Parka prirode „Cicelj" čini izuzetan floristički diverzitet i bogatstvo pejzaža razasutih na bogatoj mreži geomorfologije i hidrologije. Posebnu geološku vrijednost predstavlja uzvišenje Orlovica, odnosno Orlovačke stijene, kao i sedrene formacije na tom području. Uzvišenje Orlovica izgrađeno je od vulkanskih stijena, a sedrišta predstavljaju ekološki posebna i vrijedna staništa, a od hidroloških vrijednosti posebno se izdvajaju vrela: Cicelj, Hladna voda i Trojan-voda.

Područje Parka prirode „Cicelj" nalazi se na teritoriji opštine Čajniče u ukupnoj površini od  330,76 ha.

Cicelj-park-prirode

Cicelj-park-prirode03

Cicelj-karta

Izvor i fotografije:
Ekocentar Čajniče

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X